Az MTB Zrt. állomány-átruházása miatt a Takarékbank új ügyfelei a netbankot a www.takarekbank.hu oldalon keresztül tudják indítani.
Az MTB Zrt. befeketetési ügyfelei az alábbi linket tudják használni:

image

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság

Közzétételek 2008

Közzétételek 2008

[2008.12.31.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tájékoztatása tulajdonosairól - 2008.12.31.

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tájékoztatása tulajdonosairól

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg.: 01-10-041260) a Bszt. 123. § (1) bek. értelmében az alábbiak szerint teszi közzé részvényesei nevét, illetve tulajdonosi és (az ezzel megegyező mértékű) szavazati hányadukat: 143 hazai hitelintézet összesen: 58,064%, DZ BANK AG: 37,029%; egyéb (5% alatti) tulajdonos összesen: 4,907%. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy a teljes tulajdonosi lista székhelyén, az ügyfelek részére nyitva álló ügyféltérben tekinthető meg.
 

[2008.11.12.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, közzé teszi, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2008. november 5. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/432) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a következők szerint módosította: Tóthné Ádám Andrea ügyfélkapcsolati menedzser cégjegyzési joga 2008. szeptember 30. napjától, valamint Havasi Zsuzsanna osztályvezető cégjegyzési joga 2008. október 31. napjától megszűnt.

[2008.10.20.]

Cégjegyzői jogosultság módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. bejelenti, hogy a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 2008. október 1. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/423) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait az lábbiak szerint módosította: Barna Bernadett ügyfélkapcsolati menedzser cégjegyzési joga - 2008. június 11. napjától megszűnt. (13/286) Hoffmann Tünde ügyfélkapcsolati menedzser cégjegyzési joga 2008. augusztus 11. napjától megszűnt. (13/340) Ifju Péter osztályvezető 2008. augusztus 11. napjától a Társaság Alapszabálya 29. fejezetében foglaltak alapján - ideértve a bankszámla feletti rendelkezést is - jogosult a cégképviseletre. (13/342) Eöry Gábor osztályvezető 2008. augusztus 11. napjától a Társaság Alapszabálya 29. fejezetében foglaltak alapján - ideértve a bankszámla feletti rendelkezést is - jogosult cégképviseletre. (13/343) Braun Krisztián ügyfélkapcsolati menedzsere 2008. szeptember 15. napjától a Társaság Alapszabálya 29. fejezetében foglaltak alapján - ideértve a bankszámla feletti rendelkezést is - jogosult cégképviseletre. (13/344

[2008.10.01.]

Sikeres kötvényjegyzés

Tovább >>

A TakarékBank Zrt. igazgatósága a bank 2008 márciusi közgyűlésének meghatalmazása alapján határozatot hozott a bank alaptőkéjének emeléséről. A meglévő tulajdonosok körében kibocsátott, összesen 1,15 milliárd forint névértékű, a bank törzsrészvényeire átváltható kötvények jegyzése sikeresen lezárult. A hét éves futamidejű kötvények, amelyeket a jegyzési joggal rendelkező takarékszövetkezetek, a DZ Bank, illetve az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség jegyeztek le, a futamidő második évének lejártakor alakíthatók át részvényekké a kötvénytulajdonosok döntése alapján. Az alaptőke-emelés céljáról Csicsáky Péter, a TakarékBank vezérigazgatója így nyilatkozott: „Az elmúlt időszakban jelentősen aktivizálódott a TakarékBank és a takarékszövetkezetek együttműködése, aminek keretében számos fejlesztést is végrehajtottunk. A jelenlegi alaptőke-emelés biztosítja azt, hogy a TakarékBank – piaci mozgásterének bővülésével – a korábbiaknál is hatékonyabban tudja betölteni ernyőbanki szerepéből fakadó feladatait.”

[2008.09.05.]

Információs Összeállítás a Takarékbank „A” sorozatú zártkörű átváltoztatható kötvényeiről

Tovább >>

Információs Összeállítás a Takarékbank „A” sorozatú zártkörű átváltoztatható kötvényeiről Tartalomjegyzék Általános információk 2 I. A kibocsátó megnevezése 2 II. A Kibocsátó pénzügyi helyzetére vonatkozó tájékoztatás és a Kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezete 2 III. A kibocsátás célja 2 IV. A kibocsátás és a kötvények feltételei 2 1. sz. Melléklet 2 2. sz. Melléklet 2 3. sz. Melléklet 2 4. sz. melléklet 2 A Takarékbank „A” sorozatú zártkörű átváltoztatható kötvényeinek Információs összeállítása ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. közgyűlése 2008. március 27. napján meghozott 14/2. számú határozatában foglalt felhatalmazása alapján a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Igazgatósága 2008. szeptember 4. napján meghozott III/14/2008. számú határozatával döntött arról, hogy a Kibocsátó – zárt körben, – 115.000 db, azaz Egyszáztizenötezer darab, – egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, – 1.150.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd-egyszázötvenmillió forint össznévértékű, – névre szóló, – dematerializált, – kamatozó, – „A” sorozatú átváltoztatható kötvényeket (a továbbiakban együtt: Kötvények) hoz forgalomba (a továbbiakban: Kibocsátás). A Kibocsátás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján zártkörűnek minősül. A jelen információs összeállítás (a továbbiakban: Információs Összeállítás) kizárólag a Befektetőknek címzett dokumentum, amely nyilvánosságra nem hozható. Az Információs Összeállítás a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján készült és a kibocsátás, valamint a kibocsátandó kötvények lényeges feltételeit tartalmazza. A Kibocsátó az Információs Összeállítást a kibocsátás előtt 7 nappal a Kötvények jegyzésére jogosult személyek részére hozzáférhetővé teszi. I. A KIBOCSÁTÓ MEGNEVEZÉSE A kibocsátó a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz. 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041206) (a továbbiakban: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. vagy Kibocsátó). II. A KIBOCSÁTÓ PÉNZÜGYI HELYZETÉRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS A KÖTVÉNYEN ALAPULÓ KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZÜGYI FEDEZETE A Kibocsátó pénzügyi helyzetére vonatkozó tájékoztatást és a Kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezetét az Információs Összeállítás 1. számú melléklete tartalmazza. III. A KIBOCSÁTÁS CÉLJA A Kötvények kibocsátásának célja, hogy a kibocsátásukkal összegyűjtött tőke a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) rendelkezései szerint beszámításra kerüljenek a Kibocsátó szavatoló tőkéjébe mint alárendelt kölcsöntőke. A Kibocsátó erre tekintettel felhívja a Befektetők figyelmét arra, hogy a Hpt. 183. § (2) bekezdése alapján a Kibocsátó esetleges felszámolása esetén a Kötvényekből mint alárendelt kölcsöntőkéből eredő tartozást a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 57. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott tartozás (a keletkezés idejétől és jogcímétől függetlenül a késedelmi kamat és késedelmi pótlék, továbbá a pótlék és bírság jellegű tartozás) kielégítését követően kell kielégíteni. A Hpt. 5. számú „A szavatoló tőke számítása” című melléklet 8. pont c) alpontja illetve 12. pontja szerint a Kibocsátó járulékos tőkéjének pozitív összetevői lesznek a számviteli kimutatások alapján az alárendelt kölcsöntőkének minősülő Kötvények. A Hpt. hivatkozott mellékletének 10. pontja szerint ahhoz, hogy a Kötvények alárendelt kölcsöntőkének minősüljenek, az alábbi feltételeknek kell teljesülniük: – a Kötvény kibocsátásával összegyűjtött tőke ténylegesen rendelkezésre áll, és a Kibocsátó számára azonnal, jogvita vagy sortartási kötelezettség nélkül hozzáférhető, továbbá a Kibocsátó mérlegében szerepel, – a Befektetők egyetértenek azzal és a Kötvények jegyzésével feltétlenül és visszavonhatatlanul tudomásul veszik azt, hogy az általuk lejegyzésre kerülő Kötvények ellenében megfizetendő ellenérték, mint az általuk nyújtott kölcsön bevonható a Kibocsátó adósságának rendezésébe és a Befektető követelése a törlesztések sorrendjében a részvényesek előtti legutolsó helyen áll, – a Kötvény eredeti futamideje az 5 évet meghaladja és legkevesebb 5 év múlva fizetendő vissza, – sem az Információs Összeállítás, sem a Kötvények, sem pedig a jegyzési nyilatkozat semminemű olyan feltételt nem tartalmaz, amely a kapcsolódó kamatfizetést megnöveli, – a Kötvények tőketörlesztése az eredeti lejárat előtt nem lehetséges, – a Kibocsátóval szemben a Kötvényekkel kapcsolatosan kizárt a Befektetők bármiféle beszámítási joga. IV. A KIBOCSÁTÁS ÉS A KÖTVÉNYEK FELTÉTELEI Felhatalmazás: A Kibocsátásról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. közgyűlése a 2008. március 27. napján meghozott 14/2. számú határozatában foglalt felhatalmazása alapján a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Igazgatósága 2008. szeptember 4. napján meghozott III/14/2008. számú határozatával döntött. A Kötvények megnevezése: Takarékbank „A” sorozatú zártkörű átváltoztatható kötvény A Kötvények névértéke 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint A Kötvények kibocsátási értéke A Kötvények névértéke, azaz 10.000,- (Tízezer) forint A Kötvények ISIN azonosítója HU000130024 Az átruházásra vonatkozó korlátozás A Kötvények kizárólag a jegyzésre jogosult személyek között ruházhatóak át. A Kötvények futamideje 2008. október 08. - 2015. október 07. A Kötvények átváltoztatása A Kötvények tulajdonosai a Kötvények futamidejének 24. azaz Huszonnegyedik hónapjában, azaz 2010. szeptember 8. és 2010. október 8. között a Kibocsátó Igazgatóságához intézett egyoldalú, cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozatukkal, és az átalakítani kívánt Kötvényeiknek a Kibocsátó 74/M00000 számú értékpapírszámlájára történő transzferálásával 1 db, azaz Egy darab átváltoztatható kötvényt 1 db, azaz Egy darab, 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint névértékű, a Kibocsátó által kibocsátandó törzsrészvényre alakíthatnak át. Az átalakításra irányuló bejelentések alapján az Igazgatóság a futamidő 24., azaz Huszonnegyedik hónapját, azaz a 2010. október 9. napját követő 30, azaz Harminc napon belül határoz az átalakítási igényeknek megfelelő darabszámú törzsrészvény kibocsátásáról, és annak megfelelően a Kibocsátó alaptőkéjének felemeléséről, valamint a Kibocsátó Alapszabályának megfelelő módosításáról. A Kibocsátónak az átváltoztatható kötvények kibocsátása útján feltételesen felemelt alaptőkéje 2.596.770.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-ötszázkilencvenhatmillió-hétszázhetvenezer forint. Abban az esetben, ha a Kötvények tulajdonosai a Kötvények futamidején belül a Kibocsátó Igazgatóságához intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatukkal valamennyi kibocsátott átváltoztatható kötvényt törzsrészvényre váltják át, akkor a Kibocsátó jelenlegi 2.366.770.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-háromszázhatvanhatmillió-hétszázhetvenezer forint összegű alaptőkéje további 115.000 db, azaz Egyszáztizenötezer darab névre szóló, egyenként 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint névértékű törzsrészvény kibocsátásával 230.000.000,- Ft-tal, azaz Kettőszázharmincmillió forinttal kerül megemelésre. A Kötvények összegének visszafizetése Amennyiben a Kötvények tulajdonosa az átváltoztatható kötvényeit nem váltja át részvénnyé, úgy a tulajdonában lévő Kötvények futamidejének lejáratakor egy összegben jogosult a tulajdonában lévő Kötvények névértékének megfelelő összegre. A Kötvények kamata A kamat mértéke a kamatfizetés napját megelőző kamatozási időszak kezdőnapja előtti 2. munkanapon érvényes 3 havi BUBOR+1,5% kamatfelár. A kamatfizetés időpontja A Kötvények után kamatfizetés negyedévente történik az alábbi időpontokban: 2009. január 7.; 2009. április 7.; 2009. július 7.; 2009. október 7.; 2010. január 7.; 2010. április 7.; 2010. július 7.; 2010. október 7.; 2011. január 7.; 2011. április 7.; 2011. július 7.; 2011. október 7.; 2012. január 6.; 2012. április 6.; 2012. július 6.; 2012. október 5.; 2013. január 7.; 2013. április 5.; 2013. július 5.; 2013. október 7.; 2014. január 7.; 2014. április 7.; 2014. július 7.; 2014. október 7.; 2015. január 7.; 2015. április 7.; 2015. július 7.; 2015. október 7. A Kötvényen alapuló fizetés módja A Kibocsátó a Kötvények kamatát illetve lejáratkor az át nem alakított Kötvények névértékét a Kötvény tulajdonosa jegyzéskor megadott bankszámlájára történő átutalással teljesíti. A Kötvények összegének visszafizetését és a kamat megfizetését biztosító kötelezettségvállalás A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a teljes vagyonával felel a Kötvények névértékének és kamatainak a megfizetéséért, a visszafizetésre azonban biztosítékot nem nyújt. A Befektetők egyetértenek azzal és a Kötvények jegyzésével feltétlenül és visszavonhatatlanul tudomásul veszik azt, hogy az általuk lejegyzésre kerülő Kötvények ellenében megfizetendő ellenérték, mint az általuk nyújtott kölcsön bevonható a Kibocsátó adósságának rendezésébe és a Befektető követelése a törlesztések sorrendjében a részvényesek előtti legutolsó helyen áll. A Kibocsátás teljes összege 1.150.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd-egyszázötvenmillió forint A Kötvények jegyzésére jogosult személyek és a jegyzés lehetséges mértéke A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tulajdonosai közül a minősített befektetőnek minősülő részvényesek (a továbbiakban: Befektetők). A Kötvények jegyzésére elsődlegesen a Takarékszövetkezeti Integráció tagjai, az OTSz és a DZ Bank AG jogosultak, a jegyzéskori egymáshoz viszonyított – a 4. számú mellékletben feltüntetett – tulajdonosi arányuk szerint meghatározott mennyiségű átváltoztatható kötvény mennyiség tekintetében. A jegyzésre jogosultak tájékoztatásának módja A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a Kötvényekkel, azok jegyzésével, kamatfizetésével, átváltásával, lejáratkori visszaváltásával kapcsolatos információkról a jegyzésre jogosult személyeket az általuk a jegyzési íven megjelölt e-mail címen, e-mail útján tájékoztatja. A jegyzés időszaka 2008. szeptember 15. 10:00 óra (továbbiakban: Jegyzés Kezdete) és 2008. szeptember 26. 16:00 óra (továbbiakban: Jegyzés Lezárása) között tart. A Kötvények jegyzésének módja A jegyzés – a Befektető által cégszerűen aláírt jegyzési ívnek a Kibocsátó székhelyére (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) történő megküldésével, és – a Kötvények jegyezni kívánt mennyiségének megfelelő pénzösszegnek a Kibocsátó jegyzés céljára nyitott 11500016-00000251 számú letéti bankszámlájára történő megfizetésével történik. A Kötvények jegyzése abban az esetben érvényes, ha a jegyzési időszak lezárásáig, vagyis 2008. szeptember 26. napján 16:00 óráig a jegyzésre jogosult Befektető által cégszerűen aláírt jegyzési ív eredeti példánya megérkezik a Kibocsátóhoz és a fenti határidőn belül a jegyzési ívben megjelölt, jegyezni kívánt Kötvények teljes ellenértéke a Kibocsátó fenti bankszámláján jóváírásra kerül. A forgalomba hozandó Kötvények legkisebb össznévértéke 100.000.000,- azaz Egyszázmillió forint. Amennyiben erre a mennyiségre a Jegyzés Lezárásáig nem történik kötelezettségvállalás (aluljegyzés), akkor a Kibocsátó a Jegyzés Lezárását követő 7 napon belül a már befizetett teljes összeget átutalással, kamatfizetési kötelezettség nélkül visszafizeti azon Befektetők részére, akik a jegyzésben részt vettek. A Kötvények allokációja A Kötvények átvételére - jegyzési kötelezettségvállalásuk mértékét figyelembe véve - elsődlegesen a DZ Bank AG, az OTSz, és a Takarékszövetkezeti Integráció tagjai jogosultak, a Kibocsátóban a jegyzéskor egymáshoz viszonyított részvénytulajdoni arányuk szerint, amely a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint alakul. Amennyiben az összes jegyezhető Kötvény nem kerül elosztásra a fentiek szerint, a fennmaradó Kötvény mennyiség átvételére, jegyzési kötelezettségvállalásuk mértékét figyelembe véve 1. a Takarékszövetkezeti Integráció tagjai, 2. az OTSz, 3. egyéb belföldi minősített befektető részvényesek, és 4. a DZ BANK AG egymás közt a fenti sorrendben jogosult oly módon, hogy a sorrendben előbb álló jogosulti kör, illetve jogosult igényének teljes kielégítését követően, a maradék Kötvény mennyiségre vonatkozóan kerülhet kielégítésre a következő jogosult igénye. Egy jogosulti körön belül a kártyaleosztás szabályait kell alkalmazni a cégnevek alfabetikus sorrendjében. Nem fogadható el a Takarékszövetkezeti Integráció tagjai jegyzési igényének azon része, amellyel az adott tag teljes részvénytulajdona a Kibocsátóban a felemelt alaptőke 5%-át, azaz Öt százalékát meghaladná a Kötvény részvénnyé való átváltása esetén. Ha a Kötvényre tett jegyzés részben vagy egészben nem fogadható el, a Kibocsátó a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 7 napon belül köteles a nem kiadható átváltoztatható Kötvényre már befizetett összeget visszautalni. Kelt Budapesten, 2008. szeptember 4. napján. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hartmann Imre Elnök Csicsáky Péter Vezérigazgató Mellékletek: 1. A Kibocsátó pénzügyi helyzetére vonatkozó tájékoztatás, és a Kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezete 2. A Kötvények szövegének tervezete 3. A jegyzési ív 4. A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete 1. SZ. MELLÉKLET A KIBOCSÁTÓ PÉNZÜGYI HELYZETÉRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS 1. Az eszköz- és forrásszerkezetben bekövetkezett fontosabb változások A Kibocsátó pénzügyi helyzete a jelen Információs Összeállításban a Kibocsátó belső kontrolling rendszeréből származó pénzügyi adatok, illetve az éves beszámoló alapján kerül bemutatásra. A forrásállomány 2007 év végi szerkezetét a következő táblázat szemlélteti: adatok millió forintban Megnevezés Forint Deviza* Összesen Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 224,584 12,890 237.474 Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatásból származó kötelezettségek 7,844 19,261 27,105 Ügyfelekkel szembeni befektetési szolgáltatásból származó kötelezettségek 5,496 701 6,197 Kibocsátott kötvények 3,032 3,032 Egyéb kötelezettségek 5,888 859 6,747 Passzív időbeli elhatárolások 1,973 869 2,842 Céltartalékok 911 911 Hátrasorolt kötelezettségek 537 537 Jegyzett tőke 2,041 2,041 Tőketartalék 708 708 Eredménytartalék 4,716 4,716 Általános tartalék 1,516 1,516 Lekötött tartalék 8 8 Mérleg szerinti eredmény 1,146 1,146 Saját tőke összesen 10,135 10,135 Források összesen 260,400 34,580 294,980 * 2007.12.31-i MNB devizaárfolyamon A forrás oldali céltartalékok a következőképpen alakultak: Céltartalékok Nyitó Képzés Feloldás Záró Nyugdíjra és végkielégítésre 1 1 0 2 Függő kötelezettségekre 66 100 29 136 Egyéb céltartalék 0 184 0 184 Általános kockázati céltartalék 503 86 0 589 Összesen 570 371 30 911 A céltartalékok állományváltozására ható főbb tényezők:  A függő kötelezettségekre képzett céltartalék a peres ügyek várható veszteségére, az ügyfelekkel nem rendezhető, de elévülési időn belül lévő kötelezettségekre, és a folyamatban lévő hatósági vizsgálatok miatt várható kifizetésekre megképzett összegeket tartalmazza. Az év során felszabadításra, illetve felhasználásra kerültek az elévülési időt túllépő kötelezettségekkel és az előző évi APEH-vizsgálattal kapcsolatban megképzett céltartalékok.  A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. az egyéb céltartalékok között tartalékokat képzett azoknak a jövőbeni költségeknek a fedezetére, amelyek folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származóan állnak fenn, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan (98,5 millió Ft). Az egyéb céltartalékok másik összetevője a nem fedezeti jellegű és nem kamatarbitrázs célú határidős ügyletek várható veszteségére képzett céltartalék 85,7 millió Ft összegben.  A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. – élve a jogszabályok adta lehetőséggel – 2001-től kezdve általános kockázati céltartalékot nem képzett, a 2000. december 31-ig megképzett állományt pedig az egyes eszközök könyvekből való kivezetésekor realizált veszteség fedezetére használta fel. 2005-ben a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. visszatért az általános kockázati céltartalék képzésének gyakorlatához, a 2007-es üzleti év során az adózás előtti eredmény 5%-át, azaz 86 millió Ft-ot helyezett általános kockázati céltartalékba. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. idegen forrásainak állománya a következőképpen alakult 2007. december 31-én. A bankközi pénzpiacról bevont forrás 2007. december 31-én 10,726 millió Ft volt. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. könyveiben 2007. december 31-én 205 millió Ft értékben szerepelt értékpapír kölcsönzésből, 5,141 millió Ft összegben pedig óvadéki repó ügyletből származó kötelezettség. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. sajátosságából fakadóan az idegen források döntő része (78%-a) takarékszövetkezetektől származik. A takarékszövetkezeti források összetétele 2007. december 31-én a következők szerint alakult: adatok millió forintban Megnevezés Állomány (mFt) Megoszlás (%) Pénzforgalmi Ft bankszámla 49,489 23,45 Pénzforgalmi deviza bankszámla 53 0,03 Éven belül lekötött hagyományos betét 70,533 33,42 Éven belül lekötött „Invest” betét 72,770 34,48 Éven belül lekötött „T” betét 17,739 8,40 Éven túl lekötött betét 466 0,22 Összesen 211,050 100,00 Az éven túli hitelintézeti források között a takarékszövetkezeti lekötött betétek mellett az MFB-től és külföldi bankoktól felvett refinanszírozási források szerepelnek. A mérlegsor nem tartalmazza az egy éven belül lejáró kötelezettségek összegét, mivel az átsorolásra került a rövid lejáratú állományba 2,032 millió Ft összegben. Az ügyfelekkel szembeni éven belüli kötelezettségek között vállalati és intézményi ügyfelek forint és deviza betétei, valamint a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízásából a takarékszövetkezetek által gyűjtött lakossági devizabetétek szerepelnek. A mérlegsorba átsorolásra került az éven túli eredeti futamidővel rendelkező állomány 2008-ban lejáró része 260 millió Ft összegben. Az ügyfelekkel szembeni éven túli kötelezettségek döntő része éven túli lejáratú víziközmű hitelekhez kapcsolódó óvadéki betét. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 6,197 millió Ft összegű befektetési szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelekkel, és más befektetési szolgáltatókkal szembeni kötelezettséget szerepeltet a mérlegében. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2007-ben több strukturált kötvényt bocsátott ki 3,032 millió Ft összértékben. A kötvények 1,5-3 éves lejáratúak, kamatozásuk speciális külföldi részvénykosarak árindexének elmozdulásához kötött. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2007. december 31-én 537 millió Ft hátrasorolt kötelezettséggel (alárendelt kölcsöntőkével) rendelkezett, amely adatai a következők: Hitelnyújtó Hitelösszeg (mFt) Kamatláb Lejárat Magyar Állam 537 2014/B MÁK kamatlába 2014.12.20. Az alárendelt kölcsön a hátralévő futamideje alatt nem tőkésíthető és nem minősíthető át. Az egyéb kötelezettségek között a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a belföldi, illetve külföldi fizetési forgalomba indított tételek úton lévő állományát, a különféle konstrukciókhoz kapcsolódó elszámolások összegét, valamint szállítói tartozásokat és a különféle adónemekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségeket mutat ki. A passzív időbeli elhatárolások mérlegben szereplő összege 2,842 millió Ft. A 2008-ban kiegyenlítendő, de a 2007. évet terhelő költségek 131 millió Ft-ot tettek ki. A fennmaradó 2,711 millió Ft magában foglalja a mérleg fordulónapjáig járó (megszolgált), valamint a mérleg fordulónapján esedékes, mérlegkészítésig kifizetett kamatok és egyéb ráfordítások, illetve a 2007-ben pénzügyileg rendezett, de nem a tárgyévet illető bevételek összegét. Eszközök A Kibocsátó 2007. év végi eszközállományának összetételét a következő táblázat mutatja: adatok millió forintban Megnevezés Forint Deviza* Összesen Pénzeszközök 71,697 388 72,085 Állampapírok 30,968 0 30,968 Hitelintézetekkel szembeni követelések 17,815 48,309 66,124 Ügyfelekkel szembeni követelések 40,032 33,421 73,453 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 19,217 16,734 35,951 Részvények, részesedések és más változó hozamú értékpapírok 5,521 9 5,530 Immateriális javak és tárgyi eszközök 1,799 0 1,799 Egyéb eszközök 3,832 311 4,143 Aktív időbeli elhatárolások 4,558 369 4,927 Eszközök összesen 195,439 99,541 294,980 * 2007.12.31-i MNB devizaárfolyamon A pénzeszközök 96,7%-át az MNB-nél vezetett pénzforgalmi és lekötött számlák állománya teszi ki, a fennmaradó 3,3% készpénz-, illetve a pénzeszközökkel kapcsolatos átvezetési számla állomány. A magyar Ft államkötvények állományának jelentős része kamatswap ügylettel fedezett. A fedezeti ügyletek nem realizált nyeresége ellentételezi az államkötvények könyv szerinti és piaci értékének különbözetét. A befektetési célú államkötvények hitelkonszolidációs államkötvényeket tartalmaznak. Az állampapírok közül 4,823 millió Ft névértékű állomány zárolva van a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. vállalt kötelezettségeinek fedezetéül. A követelésállomány szerkezetét a következő táblázat szemlélteti: adatok millió forintban Megnevezés Összeg Hitelintézetekkel szembeni követelések éven belül (bruttó) 51,047 Hitelintézetekkel szembeni követelések éven túl (bruttó) 15,077 Ügyfelekkel szembeni követelések éven belül (bruttó) 24,972 Éven belüli ügyfelekkel szembeni követelések értékvesztése (-) (653) Ügyfelekkel szembeni követelések éven túl (bruttó) 45,116 Éven túli ügyfelekkel szembeni követelések értékvesztése (-) (44) Befektetési szolgáltatásból származó követelések (bruttó) 4,072 Befektetési szolgáltatásból származó követelések értékvesztése (-) (10) Összesen 139,577 A hitelintézetekkel szembeni éven belüli követelések között bankközi kihelyezések és deviza nostro számlák szerepelnek, valamint itt mutatja ki a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a tőzsdei kereskedéshez szükséges garanciaalapokba helyezett összegeket és a takarékszövetkezetek részére folyósított éven belüli lejáratú hiteleket is. A mérlegsorba átsorolásra kerültek az éven túli hitelkonstrukciók egy éven belül esedékes része 2,404 millió Ft összegben. Az éven túli hitelintézeti követelések a belföldi és külföldi bankoknak nyújtott szindikált hitelek mellett takarékszövetkezeteknek folyósított deviza és forint konstrukciós hiteleket tartalmaznak, amelyek egyben a takarékszövetkezetek refinanszírozási forrásait is alkotják. Ez a mérlegsor tartalmazza még a hitelintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntőkét, amelyet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. összesen 167 millió Ft összegben tart nyilván, a következők szerint. Hitelfelvevő Hitelösszeg (eFt) Kamatláb Lejárat Partiscum XI Takarékszövetkezet* 86,526 BUBOR + kamatfelár 2016.05.02. Halászi Takarékszövetkezet 19,500 BUBOR + kamatfelár 2008.12.01. Kinizsi Bank Zrt. 60,875 BUBOR + kamatfelár 2008.07.15. * két részletben folyósítva 2. Saját részvények A Kibocsátó saját részvény állománnyal nem rendelkezik. 3. A Kibocsátó portfoliója A Kibocsátó hitelekből származó követelésállománya 2007-ben folyamatosan emelkedett. A fennálló tőke- és egyéb tőke jellegű kintlévőség nettó, értékvesztéssel csökkentett összege év végén 122 Mrd Ft (2006: 88,7 Mrd Ft). A portfolió minősége közel azonos volt az előző év végihez viszonyítva. Továbbra is növekvő tendenciát mutatott a problémamentes és a külön figyelendő kategóriába sorolt hitelek állománya, míg az átlag alatti, kétes és rossz hitelek állománya 0,6% alá csökkent (2006-ban 0,61% volt). 4. A jövedelmezőség alakulása 2007 folyamán A Kibocsátó a 2007-re kitűzött legfontosabb üzletpolitikai célkitűzéseit teljesítette: egyrészt a takarékszövetkezetek központi bankjaként működött és tovább szélesítette az üzleti együttműködés formáit, másrészt kereskedelmi bankként bővülő termékkínálattal és értékesítési pontokkal teljes körű pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat kínált ügyfelei számára. A Kibocsátó gazdálkodását jellemző mutatók alakulása 2007-ben: adatok millió Ft-ban 2005 2006 2007 Változás (%) 2007/2006 Mérlegfőösszeg 268.107 273.159 294.980 +7,99 Saját tőke (osztalékfizetés után) 7.995 8.861 10.135 +14,38 Banküzemi eredmény 1.632 1.745 1.908 +9,34 Adózás utáni eredmény 987 1.173 1.274 +8,61 Nettó hitelezési követelésállomány 65.584 88.665 122.085 +37,69 Takarékszövetkezeti források 214.206 196.560 209.150 +6,41 Statisztikai átlag létszám (fő) 250 237 250 +5,49 Tőkemegfelelési mutató (%) 15,47 13,96 12,51 - ROA (%) 0,42 0,43 0,45 - ROE (%) 13,49 14,67 14,37 - CIR (%) 69,92 68,84 65,31 - Eredmény, jövedelmezőség, mutatószámok A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. adózás utáni eredménye 2007-ben 1.274 millió Ft, ami 101 millió Ft-tal (8,61%-kal) magasabb, mint 2006-ban, és ezzel teljesítette a 2007. évre kitűzött eredménycélját. A nettó kamatbevétel (2.278 millió Ft) kismértékben (1,04%-kal) alacsonyabb, mint az előző évben, és a tervezett szinttől is elmarad. A hitelállomány bővülése emelte, a tervezettnél magasabb értékpapír-pozíciók finanszírozási költsége viszont mérsékelte a kamateredményt. A nettó jutalék- és díjbevétel (2.864 millió Ft) 2007-ben 11,18%-kal magasabb a 2006-ban elért bevételnél. Elsősorban a devizajutalékok, a bankkártya-jutalékok, valamint a hitelezéshez kapcsolódó jutalékok emelkedtek jelentősen. A tervezett szinthez hasonlítva azonban 6,08%-kal elmarad a bevétel, mivel a befektetési szolgáltatásokból származó díjak elmaradtak a várakozásoktól. Az árfolyamnyereség (deviza, kötvény, részvény) 2.109 millió Ft volt, ami közel 44,75%-kal magasabb a 2006. évi értéknél. A devizakereskedés bevételei a várakozások felett alakultak, a részvénykereskedés árfolyameredménye lényegesen meghaladta a tervezettet, ami a forgalomnövekedésből származó magas finanszírozási költségeket kompenzálja. A kötvény-kereskedés eredménye a terveknek megfelelően alakult, viszont a devizakötvények piaci kiértékelése jelentős nem realizált veszteséget mutat. A működési költségek összege (4.748 millió Ft) 3,72%-kal alacsonyabb, mint a tervezett érték. A megtakarítás a személyi jellegű költségeknél jelentkezik, az anyag jellegű költségek 1,50%-kal meghaladták a tervezett összeget a magasabb szakértői díjak következtében. Összességében 2007-ben a működési költségek 8,53%-kal emelkedtek az előző évhez viszonyítva, amelyben a létszámbővülés mellett a növekvő marketing költségek játszották a meghatározó szerepet. Az értékvesztés és céltartalék változásának eredményhatása -595 millió Ft (terv: -160 millió Ft), ezen belül - a hitelekre és hitelbiztosítékokra elszámolt értékvesztés -181 millió Ft, - a függő kötelezettségekre és várható költségekre képzett céltartalékok -211 millió Ft, - az alapkezelőre képzett értékvesztés -34 millió Ft, - az értékpapírokra képzett értékvesztések -83 millió Ft, - a határidős ügyletekre képzett céltartalékok -86 millió Ft eredményhatással jártak. Az egyéb bevételek/ráfordítások eredményhatása 38 millió Ft-ot jelentett. A stratégiai befektetésektől kapott osztalék (19 millió Ft), a kapott bérleti díjak (17 millió Ft), illetve az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (2 millió Ft) határozták meg az egyenleget. Az általános kockázati céltartalék-képzés eredményhatása -85 millió Ft. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. adófizetési kötelezettsége 587 millió Ft, amely tartalmazza a helyi iparűzési adót, a hitelintézeti járadékot, a szolidaritási adót és a társasági adót. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. adózás utáni ROE-mutatója 2007-ben 14,37% volt, amely a tőkearányos jövedelmezőség kisebb csökkenését mutatja az előző évhez képest (14,67%). A CIR (működési költség/bevétel) mutató 2007-ben tovább javult (68,84%-ról 65,31-ra csökkent), mely a hatékonyság növekedését jelzi, mivel a bevételek növekedési rátája meghaladta a költségnövekedés ütemét. A Kibocsátó gazdálkodásának alakulása*: *a gazdálkodás elemzése a belső controlling módszer alapján történt adatok millió Ft-ban 2005 2006 2007 Változás (%) 2007/2006 Nettó kamatbevétel 2.567 2.302 2.278 -1,04 Nettó jutalék- és díjbevétel 2.252 2.576 2.864 +11,18 Nettó árfolyameredmény 1.330 1.457 2.109 +44,75 Nettó bevételek összesen 6.149 6.335 7.251 +14,46 Személyi jellegű költségek 2.179 2.213 2.398 +8,36 Tárgyi jellegű költségek 2.132 2.162 2.350 +8,70 Költségek összesen 4.311 4.375 4.748 +8,53 Értékvesztés és céltartalék változása -206 -215 -595 +176,74 Banküzemi eredmény 1.632 1.745 1.908 +9,34 Egyéb tevékenység eredménye -10 60 38 -36,67 Rendkívüli eredmény - - - - Helyi adók 249 216 240 +11,11 Hitelintézeti járadék - - 34 - Általános kockázati céltartalék -69 -79 -85 +7,59 Társasági és bankadó előtti eredmény 1.304 1.510 1.587 +5,10 Banki különadó / Szolidaritási adó 104 139 62 -55,40 Társasági adó 213 198 251 +26,77 Adózás utáni eredmény 987 1.173 1.274 +8,61 5. Az eredmény összetevőinek alakulása 2007-ben A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2007. évi adózás utáni eredménye 1,274 millió forint nyereség, ami 47,144 millió Ft bevétel, 41,259 millió Ft ráfordítás, illetve 4,611 millió Ft működési költség különbözeteként adódik. Az eredmény összetevőit a következő táblázat szemlélteti: adatok millió forintban Megnevezés Összeg Kamatkülönbözet 968 Osztalékbevételek részesedésekből 38 Jutalékokból és díjakból származó nettó eredmény 2,117 Pénzügyi műveletek nettó eredménye 3,793 Üzleti tevékenység egyéb eredménye (366) Pénzügyi és befektetési szolgáltatás költségei (4,611) Értékvesztés és céltartalékképzés miatti eredmény (351) Szokásos üzleti tevékenység eredménye 1,588 Rendkívüli eredmény (1) Adózás előtti eredmény 1,587 Adófizetési kötelezettség (313) Adózott eredmény 1,274 Általános tartalék képzése (128) Kifizetendő osztalék 0 Mérleg szerinti eredmény 1,146 A kamatkülönbözet nagyságát a kamatozó eszköz- és forrásállomány alakulása mellett döntően befolyásolták a 2007. év pénzpiaci változásai (kamatláb változások, bankok közötti kamatverseny további fokozódása). Az értékpapírokból származó bevétel teljes egészében a 2006-os üzleti év után kapott osztalék, amelyből 18 millió Ft tartós befektetést jelentő kisebbségi részesedésekből, a fennmaradó rész (20 millió Ft) pedig forgatási célú részesedésekből származott. A jutalékokból és díjakból származó eredmény magában foglalja a számlavezetési, a pénzforgalmi, a hitelezési, és a befektetési szolgáltatásból származó jutalékbevételeket, valamint a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által fizetett és a takarékszövetkezeteknek visszatérített jutalék- és díjráfordításokat. A pénzügyi műveletek nettó eredményeként mutatja ki a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a saját számlás kereskedési tevékenység bevételeit és ráfordításait, valamint a mérlegen belüli devizapozíció átértékelési különbözetét. A befektetési szolgáltatási tevékenységek eredményét a következő megosztás szemlélteti:  Bizományosi tevékenység eredménye: 536 millió Ft,  Kereskedelmi tevékenység eredménye: 4,391 millió Ft,  Letét- és portfóliókezelési tevékenység eredménye: 173 millió Ft. Az üzleti tevékenység egyéb eredményében mutatja ki a Kibocsátó a tárgyévben értékesített eszközök, szolgáltatások, készletek és követelések árbevétele és ráfordítása mellett az év során hitelezési veszteségként leírt, behajthatatlan követelések könyv szerinti értékét is. Az egyéb ráfordítások között szerepel az adók, illetve jogszabály alapján kötelezően fizetendő felügyeleti díjak összege 516 millió forint összegben. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak, a 2007. évi díj 3,831 ezer Ft volt. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tagja a Befektető-védelmi Alapnak is, a tárgyévre megfizetett díj 8,839 ezer Ft volt. A tulajdonosok döntése alapján a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a 2007 évi adózás és tartalék képzés utáni eredményéből nem fizet osztalékot, így a 2007. évi mérleg szerinti eredmény 1,146 millió Ft. 6. Költségek A működési költségek alakulását a következő táblázat mutatja: adatok millió Ft-ban Megnevezés Összeg Anyagköltség 114 Anyagjellegű szolgáltatások 162 Bérköltség 1,615 Személyi jellegű egyéb kifizetések 146 Bérjárulék 602 Személyi jellegű ráfordítások 2,363 Értékcsökkenési leírás 345 Egyéb költségek 1,627 Összes költség 4,611 Az anyagjellegű ráfordítások között a legnagyobb arányt a postai és telefondíjak, a nyomtatvány- és irodaszer költségek, az energiaköltségek, valamint a tárgyi eszközök fenntartási, üzemeltetési költségei képviselik. A személyi jellegű ráfordítások döntő részét a munkabér, illetve az ehhez kapcsolódó közteher teszi ki. Az egyéb költségek között a legjelentősebb tételek a következők:  számítástechnikai és egyéb eszközök bérleti díja,  szoftverek bérleti és üzemeltetési díja,  szoftver karbantartás és rendszerkövetés díja,  szakértői és könyvvizsgálati díjak,  adatátviteli költségek. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a tárgyév során 23 millió Ft összegben számolt el K+F költségeket. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a rendkívüli ráfordítások között 1 millió Ft értékben szerepeltet véglegesen átadott pénzeszközt. A Hpt. 75. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kibocsátó az adózott eredmény 10 %-át általános tartalékba helyezte. 7. A tőkehelyzet alakulása A Bank saját tőkéjének szerkezetét az alábbi táblázat mutatja: adatok millió Ft-ban 2006 2007 2008.06.30.* Jegyzett tőke 2.041 2.041 2.367** Tőketartalék 708 708 2.012 Általános tartalék 1.389 1.516 1.516 Eredménytartalék 3.947 4.716 5.866 Lekötött tartalék 27 8 4 Mérleg szerinti eredmény 749 1.146 806 Összesen: 8.861 10.135 12.571 *: nem auditált adatok **: Az Igazgatóság R/103/2008. sz. igazgatósági határozatával (2008. május 6.) a Kibocsátó alaptőkéjét 2.366.770.000,- Ft-ra emelte. Az emelés összege teljes egészében befizetésre került, az alaptőke-emelést a cégbíróság 01-10-041206/424 számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte. A tulajdonosi szerkezet az alábbiaknak megfelelően alakult: Tulajdonos Tulajdoni hányad 2006.12.31 (%) Tulajdoni hányad 2007.12.31 (%) Tulajdoni hányad 2008.06.30 (%) Takarékszövetkezetek 63,19 63,64 58,06 DZ BANK AG 30,00 30,00 37,03 Allianz Hungária Biztosító 6,64 6,19 ------ Országos Takarékszövetkezeti Szövetség és egyéb tulajdonosok 0,17 0,17 4.91 Összesen 100,00 100,00 100,00 A Kibocsátó szavatoló tőkéje és fizetőképességi mutatója a következők szerint alakult: adatok millió Ft-ban 2006 2007 Változás (%) Alapvető tőke 9.257 10.150 +9,65 Kapott alárendelt kölcsöntőke figyelembe vehető része 537 537 0,00 Befektetések pénzügyi vállalkozásokban (-) 41 152 +270,73 Prudenciális előírásokhoz tartozó szavatoló tőke 9.293 10.535 +13,36 Limittúllépések tőkekövetelménye (-) 0 0 - Kereskedési könyvi pozíció tőkekövetelménye (-) 979 384 -60,78 Korrigált mérlegfőösszeg 66.563 84.115 +26,37 Fizetőképességi mutató (szolvencia ráta) 13,96% 12,51% -10,39 A fizetőképességi, és a tőkemegfelelési mutató biztonságos és prudens szinten tartása folyamatosan biztosított. 8. A Kötvényen alapuló kötelezettségek tervezett pénzügyi fedezete A Kibocsátó a Kötvényeken alapuló kötelezettségek visszafizetésére elkülönített biztosítékot nem nyújt. A Kötvényeken alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezete a Kibocsátó gazdálkodási adatain alapul. Az át nem váltott Kötvények összegének visszafizetését és a kamat megfizetését a Kibocsátó szabályozott és ellenőrzött, prudens működése biztosítja. 2. SZ. MELLÉKLET A KÖTVÉNY SZÖVEGÉNEK TERVEZETE A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. számú törvény („Tpt.”) 7. § (2) bekezdése alapján dematerializált értékpapír kibocsátása esetén elkészítendő okirat szövegének tervezete A jelen okirat nem minősül értékpapírnak! A Kötvény elnevezése: Takarékbank „A” sorozatú zártkörű átváltoztatható kötvény A Kötvények kibocsátásáról és zártkörű forgalomba hozataláról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. igazgatósága a 2008. szeptember 4-én tartott ülésén hozott III/14/2008. számú határozatával döntött. A Kötvény kibocsátásának célja, hogy kibocsátásával összegyűjtött tőke a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) rendelkezései szerint beszámításra kerüljenek a Kibocsátó szavatoló tőkéjébe mint alárendelt kölcsöntőke. A kötvény névértéke: 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint Az értékpapír sorozat ISIN kódja: HU000130024 A kibocsátott Kötvények száma, névértéke: 115.000, azaz Egyszáztizenötezer darab, névérték egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint A kibocsátott teljes Kötvény-sorozat össznévértéke: 1.150.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd-egyszázötvenmillió forint A Kötvények kibocsátója: a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: 01-10-041206) A Kötvények jegyzésére jogosult személyek: A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tulajdonosai közül a minősített befektetőnek minősülű részvényesek Átruházási korlátozások: A Kötvények kizárólag a jegyzésre jogosult személyek között ruházható át. Futamidő kezdőnapja: 2008. október 08. Lejárat napja/Törlesztési időpontok: 2015. október 07. A Kötvény átalakítása: A Kötvények tulajdonosai a Kötvények futamidejének 24. azaz Huszonnegyedik hónapjában, azaz 2010. szeptember 8. és 2010. október 8. között a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Igazgatóságához intézett egyoldalú, cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozatukkal, és az átalakítani kívánt Kötvényeiknek a Kibocsátó 74/M00000 számú értékpapírszámlájára történő transzferálásával 1 db, azaz Egy darab átváltoztatható kötvényt 1 db, azaz Egy darab, 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint névértékű, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által kibocsátandó törzsrészvényre alakíthatnak át. Kamatszámítás módja: A kamat mértéke a kamatfizetés napját megelőző kamatozási időszak kezdőnapja előtti 2. munkanapon érvényes 3 havi BUBOR+1,5% kamatfelár. Kamatfizetési nap(ok): A Kötvények után kamatfizetés negyedévente történik, az alábbi napokon: 2009. január 7.; 2009. április 7.; 2009. július 7.; 2009. október 7.; 2010. január 7.; 2010. április 7.; 2010. július 7.; 2010. október 7.; 2011. január 7.; 2011. április 7.; 2011. július 7.; 2011. október 7.; 2012. január 6.; 2012. április 6.; 2012. július 6.; 2012. október 5.; 2013. január 7.; 2013. április 5.; 2013. július 5.; 2013. október 7.; 2014. január 7.; 2014. április 7.; 2014. július 7.; 2014. október 7.; 2015. január 7.; 2015. április 7.; 2015. július 7.; 2015. október 7.. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a teljes vagyonával felel a Kötvény névértékének és kamatainak a megfizetéséért. A Kötvények ellenében megfizetendő ellenérték, mint a Kibocsátó számára nyújtott kölcsön a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 5. számú melléklet 10. pontja szerint alárendelt kölcsöntőkének minősül, és mint ilyen bevonható a Kibocsátó adósságának rendezésébe, és a Befektető követelése a törlesztések sorrendjében a részvényesek előtti legutolsó helyen áll. A Kibocsátóval szemben a Kötvényekkel kapcsolatosan kizárt bármiféle beszámítási jog. A Kötvényről szóló okirat kiállításának helye és időpontja: Budapest, 2008. [...] Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. [A Kibocsátó nevében aláíró természetes személyek neve és aláírása] 3. SZ. MELLÉKLET JEGYZÉSI ÍV Jegyzési ív a Takarékbank „A” sorozatú zártkörű átváltoztatható kötvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás Jegyzési időszak: 2008. szeptember 15. 10:00 óra és 2008. szeptember 26. 16:00 óra között Jegyzési időpont: 2008. szeptember [___]. Jegyzési hely: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz. 10., A Kötvények átvételére kötelezettséget vállaló jegyző (a továbbiakban: Jegyző) a) elnevezése: [___] b) székhelye: [___] c) adószáma: [___] d) bankszámla száma: [___] e) értékpapírszámla száma: [___] f) képviselőjének neve: [___] g) e-mail címe: [___] A Jegyző feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (a továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátásra kerülő átváltoztatható, kamatozó, „A” sorozatú Kötvényből a zártkörű jegyzés mai napján lejegyez - [___] (azaz [___]) darab, egyenként 10.000,- Ft (azaz Tízezer) forint névértékű, - összesen [___],- (azaz [___]) forint össznévértékű névre szóló dematerializált kötvényt [___],- (azaz [___]) forint ellenében, amely összeget a jelen jegyzési ív aláírásával egyidőben a Jegyző átutal a Kibocsátó által a jegyzés céljára nyitott 11500016-00000251 számú letéti bankszámlájára. A jegyzett Kötvények dematerializált módon kerülnek előállításra és a Jegyző fent megjelölt értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra. A Jegyző kijelenti, hogy jegyzési nyilatkozatát a Kibocsátó által rendelkezésére bocsátott Információs Összeállítás ismeretében, az abban foglaltak feltétlen és visszavonhatatlan elfogadásával tette. A Jegyző egyetért azzal és a jelen jegyzési ív aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul tudomásul veszi azt, hogy az általa lejegyzésre kerülő Kötvények ellenében megfizetendő ellenérték, azaz az általa nyújtott kölcsön a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 5. számú melléklet 10. pontja szerint alárendelt kölcsöntőkének minősül, és mint ilyen bevonható a Kibocsátó adósságának rendezésébe és a Jegyző követelése a törlesztések sorrendjében a részvényesek előtti legutolsó helyen áll, továbbá a Kibocsátóval szemben a Kötvényekkel kapcsolatosan kizárt a Jegyző bármiféle beszámítási joga. A Jegyző tudomásul veszi, hogy a zártkörűen kibocsátott Kötvények kizárólag az Információs Összeállításban megjelölt Befektetők között ruházhatók át. K.m.f. ______________________________________ Jegyző 4. SZ. MELLÉKLET Jegyzési jogosultak megnevezése Részvények száma (2008.09.01) Tulajdoni arány (2008.09.01) Jegyzők egymás közötti tulajdoni aránya Egymáshoz viszonyított tulajdonosi arány szerint jegyezhető részvények száma (db) 1 Abasár és Vidéke Tksz. 1 809 0,153% 0,154% 177 2 Agria Bélapátfalva Tksz. 1 222 0,103% 0,104% 120 3 Alba Tksz. 9 973 0,843% 0,851% 978 4 Apátfalvi Tksz. 987 0,083% 0,084% 97 5 Ásványrárói Tksz. 3 588 0,303% 0,306% 352 6 Bácska Tksz. 5 702 0,482% 0,486% 559 7 Bak és Vidéke Tksz. 7 210 0,609% 0,615% 707 8 Bakonyvidéke Tksz. 598 0,051% 0,051% 59 9 Balaton-Felvidéki Tksz. 2 588 0,219% 0,221% 254 10 Balatonföldvár és Vidéke Tksz. 1 882 0,159% 0,160% 185 11 Balmazújváros és Vidéke Tksz. 7 321 0,619% 0,624% 718 12 Bátaszék és Vidéke Tksz. 3 539 0,299% 0,302% 347 13 Biatorbágy és Vidéke Tksz. 2 083 0,176% 0,178% 204 14 Biharkeresztes és Vidéke Tksz. 2 452 0,207% 0,209% 240 15 Biharnagybajom és Vidéke Tksz. 957 0,081% 0,082% 94 16 Boldva és Vidéke Tksz. 2 586 0,219% 0,221% 254 17 Bóly és Vidéke Tksz. 3 823 0,323% 0,326% 375 18 Borotai Tksz. 2 005 0,169% 0,171% 197 19 Borsod Takarék Tksz. 5 825 0,492% 0,497% 571 20 Bükkalja Tksz. 4 897 0,414% 0,418% 480 21 Cserhátvidéke Körzeti Tksz. 1 268 0,107% 0,108% 124 22 Dél-Balaton Tksz. 3 817 0,323% 0,326% 374 23 Dél-Pest Megyei Tksz. 4 380 0,370% 0,374% 430 24 Dél-Zalai Egyesült Tksz. 4 370 0,369% 0,373% 429 25 Drávamenti Tksz. 4 176 0,353% 0,356% 410 26 Drégelypalánk és Vidéke Tksz. 2 479 0,209% 0,211% 243 27 Duna Tksz. 22 038 1,862% 1,879% 2 161 28 Dunaföldvár és Vidéke Tksz. 11 332 0,958% 0,966% 1 111 29 Dunapataj és Vidéke Tksz. 1 642 0,139% 0,140% 161 30 DZ Bank AG 438 200 37,029% 37,370% 42 976 31 Ecseg és Vidéke Tksz. 2 029 0,171% 0,173% 199 32 Eger és Környéke Tksz. 10 099 0,853% 0,861% 990 33 Endrőd és Vidéke Tksz. 10 000 0,845% 0,853% 981 34 Ercsi és Vidéke Körzeti Tksz. 1 008 0,085% 0,086% 99 35 Érd és Vidéke Tksz. 8 216 0,694% 0,701% 806 36 Érsekvadkert és Vidéke Tksz. 2 748 0,232% 0,234% 270 37 Fáy András Tksz. 2 628 0,222% 0,224% 258 38 Fegyvernek és Vidéke Körzeti Tksz. 3 446 0,291% 0,294% 338 39 Felsőzsolca és Vidéke Tksz. 5 812 0,491% 0,496% 570 40 Fókusz Tksz. 12 947 1,094% 1,104% 1 270 41 Fontana Credit Tksz. 5 677 0,480% 0,484% 557 42 Forrás Tksz. 577 0,049% 0,049% 57 43 Forró és Vidéke Tksz. 1 820 0,154% 0,155% 179 44 Gádoros és Vidéke Tksz. 2 043 0,173% 0,174% 200 45 Gyöngyös-Mátra Tksz. 11 388 0,962% 0,971% 1 117 46 Gyulai Tksz. 912 0,077% 0,078% 89 47 Hajdú Takarék 11 396 0,963% 0,972% 1 118 48 Hajós és Vidéke Tksz. 3 503 0,296% 0,299% 344 49 Hartai Tksz. 1 977 0,167% 0,169% 194 50 Hatvan és Vidéke Tksz. 11 170 0,944% 0,953% 1 095 51 Hévíz és Vidéke Tksz. 3 523 0,298% 0,300% 346 52 Hodász-Porcsalma Tksz. 1 690 0,143% 0,144% 166 53 Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Tksz. 6 191 0,523% 0,528% 607 54 Jász-Tksz. 5 350 0,452% 0,456% 525 55 Kaba és Vidéke Tksz. 1 942 0,164% 0,166% 190 56 Kápolnásnyék és Vidéke Tksz. 7 946 0,671% 0,678% 779 57 Kaposmenti Tksz. 2 886 0,244% 0,246% 283 58 Kéthely és Vidéke Tksz. 4 076 0,344% 0,348% 400 59 Kevermes és Vidéke Tksz. 1 311 0,111% 0,112% 129 60 Kinizsi Bank Zrt. 1 427 0,121% 0,122% 140 61 Kisdunamenti Tksz. 1 937 0,164% 0,165% 190 62 Kiskunfélegyházi Tksz. 4 648 0,393% 0,396% 456 63 Kis-Rába menti Tksz. 4 602 0,389% 0,392% 451 64 Kiszombor és Vidéke Tksz. 1 900 0,161% 0,162% 186 65 Komádi és Vidéke Tksz. 1 386 0,117% 0,118% 136 66 Kondorosi Tksz. 1 834 0,155% 0,156% 180 67 Környe-Bokod Tksz. 9 242 0,781% 0,788% 906 68 Kunszentmárton és Vidéke Tksz. 7 639 0,646% 0,651% 749 69 Lakiteleki Tksz. 2 832 0,239% 0,242% 278 70 Lébény-Kunsziget Tksz. 4 735 0,400% 0,404% 464 71 Létavértes és Vidéke Tksz. 649 0,055% 0,055% 64 72 Lövő és Vidéke Tksz. 6 923 0,585% 0,590% 679 73 Mohács és Vidéke Tksz. 25 394 2,146% 2,166% 2 490 74 Monor és Vidéke Tksz. 20 752 1,754% 1,770% 2 035 75 Mórahalom és Vidéke Tksz. 4 707 0,398% 0,401% 462 76 Nagyatád és Vidéke Tksz. 8 174 0,691% 0,697% 802 77 Nagybajom és Vidéke Tksz. 4 086 0,345% 0,348% 401 78 Nagyecsed és Vidéke Tksz. 1 548 0,131% 0,132% 152 79 Nagyréde és Vidéke Körzeti Tksz. 748 0,063% 0,064% 73 80 Nemesnádudvar és Vidéke Tksz. 2 445 0,207% 0,209% 240 81 Nyírbélteki Körzeti Tksz. 2 692 0,227% 0,230% 264 82 Nyúl és Vidéke Tksz. 3 688 0,312% 0,315% 362 83 Orgovány és Vidéke Tksz. 15 754 1,331% 1,344% 1 545 84 Országos Takarékszövetkezeti Szövetség 58 001 4,901% 4,946% 5 688 85 Pannon Takarék 10 838 0,916% 0,924% 1 063 86 Pannonhalma és Vidéke Tksz. 6 314 0,534% 0,538% 619 87 Partiscum XI Tksz. 4 004 0,338% 0,341% 393 88 Pécel és Vidéke Tksz. 3 175 0,268% 0,271% 311 89 Pocsaj és Vidéke Tksz. 1 137 0,096% 0,097% 112 90 Polgári Tksz. 11 998 1,014% 1,023% 1 177 91 Rábaközi Tksz. 3 981 0,336% 0,340% 390 92 Rajka és Vidéke Tksz. 10 190 0,861% 0,869% 999 93 Rakamaz és Vidéke Körzeti Tksz. 6 666 0,563% 0,568% 654 94 Répcelak és Vidéke Tksz. 2 307 0,195% 0,197% 226 95 Rétköz Tksz. 5 097 0,431% 0,435% 500 96 Ricse és Vidéke Tksz. 1 574 0,133% 0,134% 154 97 Rónasági Tksz. 9 029 0,763% 0,770% 886 98 Rum és Vidéke Tksz. 3 543 0,299% 0,302% 347 99 Sajóvölgye Tksz. 12 097 1,022% 1,032% 1 186 100 Sárbogárd és Vidéke Tksz. 3 077 0,260% 0,262% 302 101 Savaria Tksz. 10 175 0,860% 0,868% 998 102 Solt és Vidéke Tksz. 1 145 0,097% 0,098% 112 103 Szabadszállás és Vidéke Tksz. 2 492 0,211% 0,213% 244 104 Szabolcs Tksz. 10 652 0,900% 0,908% 1 045 105 Szatmár-Beregi Tksz. 5 357 0,453% 0,457% 525 106 Szécsény és Környéke Tksz. 2 009 0,170% 0,171% 197 107 Szendrő és Vidéke Tksz. 1 678 0,142% 0,143% 165 108 Szentgál és Vidéke Tksz. 2 287 0,193% 0,195% 224 109 Szentlőrinc-Ormánság Tksz. 3 624 0,306% 0,309% 355 110 Szerencs és Környéke Tksz. 5 330 0,450% 0,455% 523 111 Szigetvári Tksz. 26 276 2,220% 2,241% 2 577 112 Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 653 0,055% 0,056% 64 113 Tata és Vidéke Tksz. 3 175 0,268% 0,271% 311 114 Téti Tksz. 7 951 0,672% 0,678% 780 115 Tiszafüred és Vidéke Tksz. 6 804 0,575% 0,580% 667 116 Tiszakécskei Tksz. 2 012 0,170% 0,172% 197 117 Tiszavasvári Tksz. 7 958 0,672% 0,679% 780 118 Tokaj és Vidéke Tksz. 5 431 0,459% 0,463% 533 119 Tompa és Vidéke Tksz. 829 0,070% 0,071% 81 120 Újszász és Vidéke Körzeti Tksz. 1 173 0,099% 0,100% 115 121 Vámosgyörk és Vidéke Tksz. 1 330 0,112% 0,113% 130 122 Vámospércs és Vidéke Tksz. 2 564 0,217% 0,219% 251 123 Veresegyház és Vidéke Tksz. 15 100 1,276% 1,288% 1 481 124 Vértes Tksz. 2 264 0,191% 0,193% 222 125 Veszprémvarsány és Vidéke Tksz. 1 046 0,088% 0,089% 103 126 Völgység-Hegyhát Takarék 13 882 1,173% 1,184% 1 361 127 Zalavölgye Tksz. 5 777 0,488% 0,493% 567 128 Zemplén Tksz. 4 906 0,415% 0,418% 481 129 Zirci Tksz. 11 287 0,954% 0,963% 1 107 130 Zomba és Vidéke Tksz. 5 600 0,473% 0,478% 549 Jegyzők összesen: 1 172 597 99,088% 100,000% 115 000 Nem jegyző tulajdonosok részvényei összesen 10 788 0,912% Tulajdonosok összesen 1 183 385 100,000%

[2008.08.19.]

Megbízási szerződés a CARDINAL CAPITAL ADVISORS Kft-vel

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő akviráló függő ügynöki tevékenység közvetítésére a CARDINAL CAPITAL ADVISORS Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 2133 Sződliget, Hunyadi u. 3., ), - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 46. pontjának megfelelően Megbízási szerződést kötött.

[2008.06.17.]

Tájékoztató Hpt. 137/A.§ (6) bekezdése alapján a Takarékbank Zrt. pénzügyi helyzetéről

Tovább >>

A Hpt. 137/A.§ (6) bekezdése alapján a hitelintézet a saját vagy a Felügyelet honlapján a tudomására jutástól számított 30 napon belül köteles nyilvánosságra hozni a pénzügyi helyzetét, irányítási vagy számviteli rendjét befolyásoló eseményeket. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2008. március 27. napján tartott 2008. évi rendes közgyűlése által hozott 2008/14/1. számú határozatban felhatalmazta az Igazgatóságot a Bank alaptőkéjének zárt körben, az eddig kibocsátott törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó, 163.000, azaz egyszázhatvanháromezer darab, egyenként 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint névértékű, összesen 326.000.000,- Ft, azaz háromszázhuszonhatmillió forint össznévértékű új törzsrészvény, a névérték 500%-ának megfelelő árfolyamon, pénzbeli hozzájárulás ellenében, egy kibocsátás keretében történő felemelésére. A Bank Igazgatósága 2008. április 10. napján hozott R/83/2008. számú határozatával döntött a Bank alaptőkéjének új részvények zártkörű kibocsátásával történő megemeléséről. Az Igazgatóság ezt követő, 2008. május 6. napján hozott R/103/2008. számú határozatában megállapította a jegyzési kötelezettséget vállalók személyét, a vállalt kötelezettségek mértékét, és felhívta a kötelezettséget vállalókat, hogy 2008. május 21. napjáig tegyenek eleget a részvények ellenértéke befizetésének. A befizetések határidőben megtörténtek. A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság a tőkeemeléssel kapcsolatos változás cégjegyzékbe történő bejegyzését Cg. 01-10-041206/424 szám alatt hozott, 2008. június 6. napján kelt végzésével, 2008. május 6. napjával (változás kezdete) rendelte el. A Bank jegyzett tőkéje az emelés következtében 2008. május 6. napjától 2.040.770.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-negyvenmillió-hétszázhetvenezer forintról 2.366.770.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-háromszázhatvanhatmillió-hétszázhetvenezer forintra változott, és 1.020.150 darabról, azaz Egymillió-húszezer-egyszázötven darabról 1.183.150 darab, azaz Egymillió-száznyolcvanháromezer-egyszázötven darab, egyenként 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint névértékű névre szóló törzsrészvényre és 235 darab, azaz kettőszázharmincöt darab egyenként 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint névértékű névre szóló, szavazati joggal összefüggő elsőbbséget biztosító részvényosztályba tartozó elsőbbségi részvényre oszlik.

[2008.05.20.]

Megbízási szerződés a Hajdú Takarékkal

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Hajdú Takarék Takarékszövetkezettel (4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8.), - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 46. pontjának megfelelően Megbízási szerződést kötött.

[2008.05.20.]

Pannon Takarék Megbízási szerződésének módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank ZRt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége közvetítésére a Pannon Takarékszövetkezettel (2900 Komárom, Igmándi u. 45.) - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek. 103/a pontja szerint - kötött Megbízási szerződését módosította.

[2008.04.09.]

S.C.I. Forex Kft. ügynöki szerződésének megszűnése

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége közvetítésére az S.C.I. Forex Kft. (1054, Budapest, Vértanúk tere 1. I/5.) - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek. 103/b pontja szerinti ügynöke - a kötött Megbízási szerződését felmondta.

[2008.03.31.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2008. évi rendes közgyűlésének határozatai

Tovább >>

- A közgyűlés ügyrendi határozatokat hozott: megválasztotta a levezető elnököt, a szavazatszámláló bizottság elnökét és tagjait, a jegyzőkönyv-hitelesítőket, valamint elfogadta a közgyűlés napirendjét. (2008/1-7.) - A közgyűlés az igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentését, valamint a Társaság 2007. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolót, illetve a könyvvizsgálói jelentést jóváhagyta. A Társaság mérlegfőösszegét 294.980 MFt-ban, adózás előtti eredményét 1.587 MFt-ban állapította meg. Az adózott eredmény 10%-a, azaz 128 millió forintot a jogszabályi előírásoknak megfelelően az általános tartalékba kerül, a fennmaradó 1.146 millió forint mérleg szerinti eredmény pedig az eredménytartalékba kerül átvezetésre. A közgyűlés a Társaság konszolidált beszámolóját jóváhagyta. A Társaság konszolidált mérlegfőösszegét 296.482 MFt-ban, a konszolidációs kör számított mérleg szerint eredményét 1.119 MFt-ban állapította meg. A közgyűlés az Igazgatóság tagjai részére a 2007. üzleti évre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésében rögzített felmentvényt megadta. (2008/8/1-7.) - A közgyűlés a Takarékbank Zrt. 2008. évi üzletpolitikáját és üzleti tervét elfogadta. A közgyűlés egyben felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy az üzletpolitikát és az üzleti tervet az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően szükség szerint módosítsa. (2008/9.) - A közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosítását a Társaság igazgatósága, valamint felőgyelőbizottsága ügyrendjét elfogadta. (2008/10-12.) - A közgyűlés a Takarékbank Zrt. könyvvizsgáló cégének a 2008. esztendőre az Ernst & Young könyvszakértő céget, vezető könyvvizsgálónak Virágh Gabriellát (audit partner) választotta meg. A közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. 2008. évi könyvvizsgálatra vonatkozó díját a magyar szabályok szerinti banki és konszolidált, illetve a nemzetközi szabványok szerinti konszolidált beszámoló elkészítésére vonatkozóan állapította meg. (2008/13.) 1. A közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot a Takarékbank Zrt. alaptőkéjének zárt körben, az eddig kibocsátott törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó, 163.000, azaz egyszázhatvanháromezer darab, egyenként 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint névértékű, összesen 326.000.000,- Ft, azaz háromszázhuszonhatmillió forint össznévértékű új törzsrészvény, a névérték 500%-ának megfelelő árfolyamon, pénzbeli hozzájárulás ellenében, egy kibocsátás keretében történő felemelésére. 2. A Takarékbank Zrt. Igazgatósága az 1. pont szerinti tőkeemelést a 3-6. pontokban írt szabályok betartása mellett legkésőbb 2008. december 31-ig hajthatja végre. 3. A tőkeemelésben a Takarékbank Zrt. meglévő részvényesei közül a minősített befektetőnek minősülő részvényesek vehetnek részt. 4. A kibocsátandó részvényekből elsődlegesen a Takarékszövetkezeti Integráció tagjai összesen 46.000 darabot, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (OTSz) 58.000 darabot, a DZ BANK AG 59.000 darabot jogosultak átvenni, azzal, hogy a Takarékszövetkezeti Integráción belül az egyes részvényesek a 2006. december 31-i auditált szavatoló tőkéjük egymáshoz viszonyított arányában meghatározott mennyiségű részvény jegyzésére jogosultak. 5. Amennyiben az összes jegyezhető részvény nem kerül elosztásra a 4. pont szerint, Takarékszövetkezeti Integráció tagjai, az OTSz, egyéb belföldi minősített befektető részvényesek, és a DZ BANK AG – egymás közt ebben a sorrendben - jogosult a fennmaradó részvények jegyzésére oly módon, hogy a sorrendben előbb álló jogosulti kör, illetve jogosult igényének teljes kielégítését követően, a maradék részvénymennyiségre vonatkozóan kerülhet kielégítésre a következő jogosult igénye. Egy jogosulti körön belül a kártyaleosztás szabályait kell alkalmazni a cégnevek alfabetikus sorrendjében. Nem fogadható el azonban Takarékszövetkezeti Integráció tagjai jegyzési igényének azon része, amellyel az adott tag teljes tulajdoni részesedése a Takarékbank Zrt.-ben a felemelt alaptőke 5%-át meghaladná. 6. Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő jelen felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke fenti felemelésével kapcsolatos, a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is. A közgyűlés továbbá feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére történő felhatalmazással illetve az alaptőke-emeléssel kapcsolatos egyéb határozatok meghozatalára, hirdetmények közzétételére, felügyeleti és cégbírósági bejelentésére. (2008/14/1.) 1. A közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot törzsrészvényekre átváltoztatható kötvények dematerializált formában, zárt körben történő egyszeri vagy többszöri kibocsátására, maximum Takarékbank Zrt. mindenkori, a cégbíróságon bejegyzett alaptőkéje összegének feléig. Többszöri kibocsátás esetén a kibocsátott és át nem alakított átváltoztatható kötvények mindenkori együttes össznévértéke a mindenkori bejegyzett alaptőke összegének felét nem haladhatja meg. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján legfeljebb összesen 3.000.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd forint össznévértékű átváltoztatható kötvényt bocsáthat ki. 2. A Takarékbank Zrt. Igazgatósága az 1. pont szerinti felhatalmazás alapján 2012. december 31. napjáig, a 5-8. pontokban írottaknak megfelelő átváltoztatható kötvények kibocsátására jogosult. 3. A Takarékbank Zrt. Igazgatósága abban az esetben jogosult az 1-2. és 5-8. pontban foglalt szabályok szerint az átváltoztatható kötvények kibocsátására, ha biztosított - beleértve a tulajdonosok közötti polgári jogi megállapodást is – a Takarékszövetkezeti Integráció tagjai – ebben az esetben ideértve és beleszámolva az OTSz tulajdonosi és/vagy közgyűlési szavazati részarányát is - többségi tulajdonosi és/vagy közgyűlési szavazati pozíciója visszaszerzésének lehetősége a Takarékbank Zrt.-ben abban az esetben, ha a DZ BANK AG a kötvények átváltásával többségi tulajdonosi és/vagy közgyűlési szavazati pozíciót szerez. A visszerezés lehetősége abban az esetben adott, ha a DZ BANK AG a kötvények átváltásával létrejövő többségi tulajdonosi és/vagy közgyűlési szavazati pozíciója a Takarékszövetkezeti Integráció tagjai által 45%-os szintre csökkenthető. 4. Az Igazgatóságnak jelen felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke fenti felemelésével kapcsolatos, a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az eredményes kötvénykibocsátás esetén történő feltételes alaptőke-emelése, valamint annak végrehajtása miatt szükséges módosítását is. A közgyűlés továbbá feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére történő felhatalmazással, illetve az alaptőke-emeléssel kapcsolatos egyéb határozatok meghozatalára, dokumentáció előkészítésére, hirdetmények közzétételére, felügyeleti és cégbírósági bejelentésekre. 5. Az átváltoztatható kötvény azt a jogot biztosítja a tulajdonosának, hogy 1 darab kötvényt 1 darab 2.000,- Ft névértékű törzsrészvényre alakítsa át. 6. A jegyzésben a Takarékbank Zrt. tulajdonosai közül a jegyzéskor minősített befektetőnek minősülő részvényesek vehetnek részt. Jegyzési kötelezettségvállalásuk mértékét figyelembe véve elsődlegesen – amennyiben jegyzésre jogosult - a Takarékszövetkezeti Integráció tagjai, az OTSz és a DZ Bank AG jogosultak kötvény átvételére, a jegyzéskori egymáshoz viszonyított tulajdonosi arányuk szerint meghatározott mennyiségű kötvény mennyiség tekintetében. Amennyiben az összes jegyezhető kötvény nem kerül elosztásra a fentiek szerint, a fennmaradó kötvénymennyiség átvételére jegyzési kötelezettségvállalásuk mértékét figyelembe véve – amennyiben jegyzésre jogosult - a Takarékszövetkezeti Integráció tagjai, az OTSz, egyéb belföldi minősített befektető részvényesek, és a DZ BANK AG – egymás közt ebben a sorrendben - jogosult oly módon, hogy a sorrendben előbb álló jogosulti kör, illetve jogosult igényének teljes kielégítését követően, a maradék kötvénymennyiségre vonatkozóan kerülhet kielégítésre a következő jogosult igénye. Egy jogosulti körön belül a kártyaleosztás szabályait kell alkalmazni a cégnevek alfabetikus sorrendjében. Nem fogadható el azonban Takarékszövetkezeti Integráció tagjai jegyzési igényének azon része, amellyel az adott tag teljes tulajdoni részesedése a Takarékbank Zrt.-ben a felemelt alaptőke 5%-át meghaladná a kötvény részvénnyé való átváltása esetén. 7. Az átváltoztatható kötvénynek ki kell elégítenie a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvénynek az alárendelt kölcsöntőkére vonatkozó rendelkezéseit is. 8. Az átváltoztatható kötvény főbb paraméterei: Futamidő: 7 év, tőketörlesztés – átváltás hiányában – a futamidő végén egyösszegben, Kamatfizetés: negyedévente, Kamat: 3 havi BUBOR+1-1,5% kamatfelár [igazgatóság döntéstől függően], Névérték: 10.000,- Ft/darab, Kibocsátási árfolyam: a névérték 100%-a, Átruházási korlát: az átváltoztatható kötvények csak a jegyzésre jogosultak között ruházhatóak át, Átváltási időszak: Az átváltási szándékot a futamidő 24. hónapjában kell bejelenteni, a bejelentések alapján a 24. hónap zárását követő 30 napon belül az Igazgatóság határoz a megfelelő darabszámú részvény kibocsátásáról és a Takarékbank Zrt. alaptőkéjének ennek megfelelő felemeléséről. (2008/14/2.) - A közgyűlés úgy döntött, hogy a Gt. 231.§ (1) bekezdés l) pontja alapján kizárja a - 14/1 számú közgyűlési határozattal - az Igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján történő tőkeemelés során az Alapszabály 9. (3) pontja szerinti a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását. (2008/14/3.) - A közgyűlés úgy döntött, hogy a Gt. 231.§ (1) bekezdés l) pontja alapján kizárja a - 14/2 számú közgyűlési határozattal - az Igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján történő átváltoztatható kötvény kibocsátása során, mint feltételes alaptőke-emelés során az Alapszabály 9. (3) pontja szerinti jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását. (2008/14/4.)

[2008.03.31.]

A Takarékbank Zrt. 2008. évi évi rendes közgyűlésének (március 27.) határozatai

Tovább >>

- A közgyűlés ügyrendi határozatokat hozott: megválasztotta a levezető elnököt, a szavazat-számláló bizottság elnökét és tagjait, a jegyzőkönyv-hitelesítőket, valamint elfogadta a köz-gyűlés napirendjét. (2008/1-7.) - A közgyűlés az igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentését, valamint a Társaság 2007. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolót, illetve a könyvvizsgálói jelentést jóváhagyta. A Társaság mérlegfőösszegét 294.980 MFt-ban, adózás előtti eredményét 1.587 MFt-ban állapította meg. Az adózott eredmény 10%-a, azaz 128 millió forint a jogszabályi előírásoknak megfelelően az általános tartalékba kerül, a fennmaradó 1.146 millió forint mérleg szerinti eredmény pedig az eredménytartalékba kerül átvezetésre. A közgyűlés a Társaság konszolidált beszámolóját jóváhagyta. A Társaság konszolidált mérlegfőösszegét 296.482 MFt-ban, a konszolidá-ciós kör számított mérleg szerint eredményét 1.119 MFt-ban állapította meg. A közgyűlés az Igazgatóság tagjai részére a 2007. üzleti évre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésében rögzített felmentvényt megadta. (2008/8/1-7.) - A közgyűlés a Takarékbank Zrt. 2008. évi üzletpolitikáját és üzleti tervét elfogadta. A köz-gyűlés egyben felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy az üzletpolitikát és az üzleti tervet az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően szükség szerint módosítsa. (2008/9.) - A közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosítását a Társaság igazgatósága, valamint felőgyelőbizottsága ügyrendjét elfogadta. (2008/10-12.) - A közgyűlés a Takarékbank Zrt. könyvvizsgáló cégének a 2008. esztendőre az Ernst & Young könyvszakértő céget, vezető könyvvizsgálónak Virágh Gabriellát (audit partner) vá-lasztotta meg. A közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. 2008. évi könyvvizsgálatra vonatkozó díját a magyar szabályok szerinti banki és konszolidált, illetve a nemzetközi szabványok szerinti konszolidált beszámoló elkészítésére vonatkozóan állapította meg. (2008/13.) - A közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot a Takarékbank Zrt. alaptőkéjének zárt körben, az eddig kibocsátott törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó, 163.000, azaz egyszázhatvanháromezer darab, egyenként 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint névértékű, össze-sen 326.000.000,- Ft, azaz háromszázhuszonhatmillió forint össznévértékű új törzsrészvény, a névérték 500%-ának megfelelő árfolyamon, pénzbeli hozzájárulás ellenében, egy kibocsátás keretében történő felemelésére. A Takarékbank Zrt. Igazgatósága a tőkeemelést a legkésőbb 2008. december 31-ig hajthatja végre (2008/14/1.) - A közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot törzsrészvényekre átváltoztatható kötvények dematerializált formában, zárt körben történő egyszeri vagy többszöri kibocsátására, maxi-mum Takarékbank Zrt. mindenkori, a cégbíróságon bejegyzett alaptőkéje összegének feléig. Többszöri kibocsátás esetén a kibocsátott és át nem alakított átváltoztatható kötvények mindenkori együttes össznévértéke a mindenkori bejegyzett alaptőke összegének felét nem halad-hatja meg. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján legfeljebb összesen 3.000.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd forint össznévértékű átváltoztatható kötvényt bocsáthat ki. A Takarékbank Zrt. Igazgatósága 2012. december 31. napjáig jogosult az átváltoztatható kötvények kibocsátására. (2008/14/2.) - A közgyűlés úgy döntött, hogy a Gt. 231.§ (1) bekezdés l) pontja alapján kizárja a - 14/1 számú közgyűlési határozattal - az Igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján történő tőkeemelés során az Alapszabály 9. (3) pontja szerinti a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását. (2008/14/3.) - A közgyűlés úgy döntött, hogy a Gt. 231.§ (1) bekezdés l) pontja alapján kizárja a - 14/2 számú közgyűlési határozattal - az Igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján történő átváltoztatható kötvény kibocsátása során, mint feltételes alaptőke-emelés során az Alapsza-bály 9. (3) pontja szerinti jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását. (2008/14/4.)

[2008.03.04.]

A Takarékbank Zrt. 2008. évi (évi rendes) közgyűlésének összehívása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) igazgatósága köz-zéteszi, hogy a társaság 2008. március 27-én 10.00 órai kezdettel a Európa Konferencia Központ (1021 Budapest, Pálos u. 2.) tanácstermében tartja évi rendes közgyűlését. (A határozatképtelenség esetén tartandó második közgyűlés 2008. március 27. napján a meghirdetettel azonos helyszínen, 10.30 órai kezdettel kerül megtartásra.) A közgyűlés napirendje: 1. Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentése a Takarékbank Zrt. 2007. évi üzleti tevékenységéről. Az igazgatóság javaslata az éves beszámoló elfogadására, ezen belül a mérleg megállapítására és az eredmény felosztására, továbbá a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és számukra a felmentvény megadása. A konszolidált éves beszámoló elfogadása 2. A Takarékbank Zrt. 2008. évi üzletpolitikája és üzleti terve 3. Javaslat a Takarékbank Zrt. Alapszabályának módosítására 4. Javaslat az igazgatóság és a felügyelőbizottság ügyrendjének módosítására 5. Igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok visszahívása, új igazgatósági és felügyelőbizott-sági tagok választása 6. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása 7. Az igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének zárt körben történő felemelésére új részvények és átváltoztatható kötvények kibocsátásával, továbbá ezzel összefüggésben dön-tés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról 8. Egyebek

[2008.03.03.]

Megbízási szerződés módosítása (Savaria Tksz.)

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank ZRt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége közvetítésére a Savaria Takarékszövetkezettel (9700 Szombathely, Petőfi S. u. 18.) - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bek. 103/a pontja szerint - kötött Megbízási szerződését módosította.

[2008.01.04.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tájékoztatása tulajdonosairól

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg.: 01-10-041260) a Tpt. 395. § (1) bek. értelmében az alábbiak szerint teszi közzé részvényesei nevét, illetve tulajdonosi és (az ezzel megegyező mértékű) szavazati hányadukat: DZ BANK AG: 30,000%; Allianz Hungária Biztosító Zrt.: 6,193%; Egyéb (5% alatti tulajdonosi részesedéssel rendelkező) tulajdonos összesen: 63,807%. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy a teljes tulajdonosi lista székhelyén, az ügyfelek részére nyitva álló ügyféltérben tekinthető meg.

[2008.01.04.]

Üzletkötő, befektetési tanácsadó jogosultságának megszűnése

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 395. § (1) bek. d) pontja alapján közzéteszi, hogy Poják Zoltán üzletkötő és befektetési tanácsadó 2008. január 1. napjától nem jogosult a Magyar Ta-karékszövetkezeti Bank Zrt. nevében üzletet kötni.


E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...